Вибори завідувача кафедри ТТ і СПУ

К о н ц е п ц і я
розвитку кафедри технічної теплофізики і суднових паровиробних установок
претендента на посаду завідувача кафедри
кандидата технічних наук, професора
Димо Бориса Васильовича
Загальні відомості
Кафедра ТТ і СПУ з моменту заснування у 1939 році є невід'ємною складовою Машинобудівного навчально-наукового інституту НУК. На даний час кафедра є випускною зі спеціальності 144 «Теплоенергетика». Також кафедра веде роботу з підготовки та випуску бакалаврів та магістрів зі спеціальності 135 «Суднобудування», спеціалізація «Суднові енергетичні установки та устаткування» (акредитація та ліцензія кафедри ЕСЕУ та ТЕ).

Основною метою освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців з вищої освіти з глибокими теоретичними знаннями у світі теплоенергетики та суднової енергетики та формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для вирішення практичних завдань виробничої сфери України. Головним чинником цієї підготовки є прагнення приблизити рівень підготовки випускників НУК до умовного рівня випускника середньостатистичного європейського університету.

Для досягнення цієї мети необхідно:
- підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри, зокрема шляхом відновлення програм стажування викладачів університету в провідних університетах Європи;
- підвищення рівня наукової роботи, зокрема активізувати виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт;
- організація спільної роботи кафедри з підприємствами галузі та науковими установами;
- активізувати участь співробітників кафедри в наукових конференціях та семінарах;
- підвищити рівень проведення практик студентів, в тому числі організацією практик в Європейських університетах та коледжах;
- модернізація навчальних та наукових лабораторій кафедри.
1. Кадровий склад
Незважаючи на сучасні тенденції скорочення навчального навантаження в НУК планується:
- збереження кількості штатних одиниць та якісного складу кафедри;
- поліпшення умов роботи викладачів та наукових співробітників шляхом організації робочих місць викладачів, використання в навчальному процесі кафедри сучасних аудіовізуальних засобів представлення інформації;
- направляти роботу викладачів на підготовку та видання навчальних посібників, підручників та монографій, створюючи для цього відповідні умови, допомогу та заохочення;
- сприяти професійному рівню викладачів, підготовці та захисту кандидатських та докторських дисертацій, отриманню вчених звань.

Створити умови для підготовки та захисту докторської дисертації доценту Кузнецову В.В. та підготовки кандидатської роботи викладача Язловецького А.В. Також необхідно на наступний рік запланувати та провести стажування викладача, кандидата технічних наук Пацурковського П.А. за вимогами МОН України та завершити їм підготовку на сертифікат В2 володіння англійською мовою. До кінця наступного 2019/2020 навчального року представити Пацурковського А.П. до вченого звання доцента кафедри.
2. Підвищення якості навчального та виховного процесу
Для покращення якості навчального процесу планується наступне:
-удосконалення навчальних і робочих програм дисциплін, які викладаються на кафедрі, підготовка та своєчасне видання навчально-методичної літератури;
- постійне впровадження в навчальний процес результатів наукової роботи викладачів та залучення до цієї роботи бакалаврів та магістрантів;
- імплементація сучасних інформаційних технологій в навчальний процес, зокрема використання пакетів прикладних програм CFD-моделювання процесів, що відбуваються в енергетичних установка;
- подальше впровадження електронних форм обробки кафедральної та навчальної документації;
- проведення зустрічей провідних фахівців галузей теплоенергетики та суднової енергетики з викладачами та студентами кафедри;
- продовжити співпрацю у навчальному процесі з закордонними партнерами, зокрема Морським коледжем м. Джіндзян, КНР;
- додатково підготувати ще два навчально-методичних комплекса (доц. Кузнецов В.В., викладач Пацурковський П.А.) для розширення співробітництва з китайськими партнерами у навчальній сфері.

В межах виховної роботи планується:
- укріплення зв'язку з органами студентського самоврядування для поліпшення контролю за успішністю студентів;
- ознайомлення студентів з сучасним станом та перспективними розробками в галузях теплоенергетики та суднової енергетики;
- організація зустрічей з провідними фахівцями галузей теплоенергетики та суднової енергетики;
- патріотичне виховання студентів;
- використання соціальних мереж Internet, розробка власних сторінок, в тому числі на сайтах НУК та машинобудівного навчально-наукового інституту НУК;
- суміщення виховної та агітаційної роботи серед потенціальних абітурієнтів кафедри;
- практикувати спільне відвідування викладачів зі студентами виставок, ярмарок та інших заходів, які проводяться в м. Миколаєві за напрямками теплоенергетики та суднової енергетики.
3. Організація наукової роботи кафедри
Основними напрямками наукової роботи кафедри є наступні:
- виконання наукових робіт за держзамовленням та на запит підприємств;
- виконання наукових робіт за темами кафедрального плану;
- організація та участь у роботі науково-технічних конференцій, семінарах, конкурсах тощо, за напрямками діяльності кафедри;
- особливу увагу приділяти університетським заходам, зокрема МНТК «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», «Суднова енергетика: стан та проблеми», «Сучасний стан та проблеми двигунобудування».
- підготовка та публікація наукових статей у фахових науково-технічних виданнях України та міжнародних виданнях, які обліковуються Scopus та WoS;
- сприяння підготовці кандидатських та докторських дисертацій, зокрема докторській роботі доц. Кузнецова В.В., дисертаціям PhD Колбасенко О.В., Євстигнєєва Ю.В., кандидатській дисертаційній роботі викладача Язловецького А.В.;
- щорічно представляти студентські наукові роботи для участі у «Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт» зі спеціальностей кафедри у 2019/2020 навчальному році та у подальшому.
4. Організація співпраці кафедри з підприємствами та науковими установами
Така співпраця кафедрою планується у першу чергу з установами, які діють у напрямках теплоенергетики та суднової енергетики.
За напрямком теплоенергетики співробітництво буде продовжено з Інститутом технічної теплофізики НАН України, м. Київ, департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій міської ради м. Миколаєва, Інститутом енергетики АН республіки Молдова, ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».
За напрямком суднової енергетики продовжити співробітництво з ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування», м. Миколаїв, Регіональною торгівельно-промисловою палатою, м. Миколаїв, ДП «Дельта-лоцман» та суднобудівними підприємствами м. Миколаїв та м. Херсон.
Прийняти участь у співробітництві НУК з університетами Китайської Народної Республіки, зокрема в галузях освіти, науки, підготовки проектів дисертаційних робіт на здобуття наукового ступня PhD.
5. Модернізація матеріально-технічної бази кафедри
Модернізація та підтримка сучасного рівня матеріально-технічної бази кафедри є однією з пріоритетних робіт. Головними напрямками цієї роботи є наступні:
- створювати умови для підтримки в належному робочому стані лабораторій та кабінетів кафедри в Старому та Головному навчальних корпусах;
- виконувати поточний ремонт всіх діючих стендів навчальних та дослідних лабораторій кафедри;
- відновити опалення в приміщеннях кафедри в Старому корпусі НУК, у перспективі перейти до автономного електроопалення приміщень;
- завершити у термін до одного року комплексний стенд для дослідження теплових та гідравлічних процесів інноваційних поверхонь теплообміну;
- при проведенні навчального процесу забезпечити безпечні умови праці в лабораторіях та кабінетах кафедри за рахунок постійного підтримання вимог з техніки безпеки та пожежної безпеки ;
- постійно поновлювати банк комп'ютерних програм, що використовуються в навчальному процесі;
- вживати всі заходи до поновлення та накопичення витратних матеріалів (пальне, мастило, слюсарний інструмент тощо), які використовуються в навчальному процесі.
29 серпня / 2019

Made on
Tilda